Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov e-shopu www.lubkashop.sk

1. Prevádzkovateľ eshopu Ľubomíra Račková , so sídlom Dovalovo 2, 03301 Liptovský Hrádok, IČO 43890679, DIČ 1047075656, číslo živnostenského registra 540-13718 Obvodný úrad Liptovský Mikuláš (ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:
• meno, priezvisko
• adresu
• e-mailovú adresu
• telefónne číslo
2. Účel spracúvania osobných údajov:
Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, ak ste na zasielanie noviniek, newslettera a obchodých oznámení (marketing) udelili súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písmeno a). Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

Kupujúci má možnosť sa na stránke www.lubkashop.sk registrovať – t.j. zriadiť užívateľský účet. Pri registráci užívateľského účtu sú spracovávané nasledovné osobné údaje:
• meno a priezvisko;
• emailová adresa;
• telefónne číslo;
• fakturačná adresu;
• dodacia adresu;
• história objednávok
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby čl. 6 ods. 1 písmeno a). Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje osobné údaje, ako nastavenie zasielania newslettra. Prosím, chráňte svoje heslo, prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie hesla. Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte vymazať, prípadne nám napísať na mail (lubka.r@centrum.sk)
Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom eshopu – Ľubomírou Račkovou, IČO 43890679, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
• Poskytovateľ služby Biznisweb.sk, prevádzkovanej spoločnosťou IRISOFT, s.r.o.
Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, Slovensko
• Packeta Slovakia, s.r.o. (preprava zásielok)
• Slovenská pošta, a.s. (preprava zásielok)

Prevádzkovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA. USA je krajina, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp poskytol primeranú záruky a bezpečnosť osobných údajov a zaručuje sa, že osobné údaje spracúva v zmysle zásad GDPR.

4. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese lubka.r@centrum.sk

5. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.lubkashop.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
▪ merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
▪ základné funkčnosti webových stránok.

◦ Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

◦ Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

◦ Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

◦ Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

◦ Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

◦ Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

▪ Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

IP ADRESA - Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
▪ IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email...).
▪ statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje. •
▪ dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.). V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

7. Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.lubkashop.sk​, prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

8. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
• zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
• vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
• požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
• vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
• požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
• na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
• požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
• na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
• podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.